top of page

Phrasal verbs:Should I take it back?の発音記号

Elision, intrusionなどをどう書いているかなどは、ここで使っている発音記号の表記方法についてのページを参考にしてください。Tonic syllableの位置などは解説が必要な部分もあるかもしれません。ご不明な点がございましたらレッスン時にご質問いただければ嬉しいです。

​以下の会話文の英語はこちらです。

Matt /mæt/:  /nəzredi/

Sarah /seᵊrə/: /aɪmkʌmɪŋɪnəmɪnɪt/    /aɪdʒʌs(t)wɒn(t)təsɔ:ʔðɪsaʊt/

​Matt:    /kʌmɒn/

Sarah:   /ɪnəɪt/  ​

 

/mætsgəʊɪŋɪntəðəbedru:mweəseᵊrəɪz/

​Matt:    /wɒtəjədu:ɪŋ/  /dʒəwɒntenihelp/

Sarah:   /dəjəθɪŋ(k)ðɪstɒpgəʊzwɪððɪsskɜ:t/

Matt:    /jədəʊn(t)ni:ʔtədresʌʔfənərəʔhəʊmswi:ʔhɑ:t/

​Sarah:   /nəʊnəʊ/ /aɪmtraɪɪŋtəfɪgəraʊʔwɒʔtəweəfəðəri:ju:njən/

​Matt:    /ɪzn(t)ðæʔnekstwi:k/   /jəkəndu:ʷɪʔleɪtə/ /nəzgetɪŋkəʊld/

​Sarah:   /ɪʔwəʊn(t)teɪklɒŋ/  /səʊwɒʔdəjəθɪŋk/

Matt:    /jelʊʔpɜ:fɪkt/

​Sarah:   /jədʒʌs(t)seɪɪŋðæt/

​Matt:    /nəʊʷaɪmnɒt/

​Sarah:   /əʊnəʊ/  /ətnzdʒʌs(t)kʌmɒf/  /aɪbɔ:ʔðɪstədeɪ/  /dəjəθɪŋkaɪʃəʔteɪkɪʔbæk/

​Matt:    /jəkənsəʊðəbʌtnbækɒnkɑ:ntʃə/

​Sarah:   /aɪges/  /dəjəθɪŋkɪtstu:lɒŋðəʊ/

Matt:    /nəʊ/ /jəlʊʔgʊdɪnɪt/ /bəʔteɪkɪtɒffənaʊ/  /jədəʊn(t)wɒn(t)təspɔɪlɪʔwaɪljəri:tɪŋ/ 

Sarah:   /dəjəθɪŋkðeɪkənteɪkɪtʌpəbɪt/  /əʃəlaɪdʒʌs(t)tɜ:nɪt/

Matt:    /ɪtsfaɪnəzɪtɪz/  /ɪtsdʒʌs(t)ðəraɪʔleŋθtəʃəʊʷɒfjənju:tətu:ʷɒnjəræŋkᵊl/  /kʌmɒn/  /letshævnə/  /aɪmeɪdʒəjəfeɪvᵊrɪt/

​Sarah:   /əʊkeɪ/  /bədaɪmɑ:ftərəneləgən(t)lʊk/  /meɪbiʲaɪʃəʔweəðɪsmæksɪskɜ:tɪnstedənaɪlrɪtɜ:nðɪswʌn/  /aɪkəngeʔmaɪmʌnibæʔkɑ:ntaɪ/

​Matt:    /jədəʊn(t)rɪəlilaɪʔðəskɜ:ʔdəjə/

​Sarah:   /nɒʔrɪəli/  /aɪwᵊzθɪŋkɪŋəbaʊʔðəri:ju:njənəndaɪsɔ:ɪtɪnðəwɪndəʊʷənaɪθɔ:tɪʔwzpɜ:fɪkt/  /bədaɪgesɪʔwᵊzənɪmpʌlsbaɪrɪəli/

Matt:    /dəʊn(t)ri/  /jəʃəʔbiʲbltərɪtɜ:nɪt/  /aɪlkʌmtəðəʃɒʔwɪðjuʷɪfjəwɒnt/

​Sarah:   /θæŋkjumæt/​

bottom of page