top of page

会話文:Be動詞の発音記号

Elision, intrusionなどをどう書いているかなどは、ここで使っている発音記号の表記方法についてのページを参考にしてください。Tonic syllableの位置などは解説が必要な部分もあるかもしれません。ご不明な点がございましたらレッスン時にご質問いただければ嬉しいです。

​以下の会話文の英語はこちらです。

  

James /dʒeɪmz/:  /wen wəz ðə lɑ:s(t) taɪm ɑɪ sɔ: ju/ 

Sandra /sændrə/:   /jɪəz əgəʊ/

James:      /wɒt ə jə du:ɪŋ ði:z deɪz/  

Sandra:     /aɪm ti:tʃɪŋ əʔ ðə drɑ:mə lɪdʒ naʊ/   /aɪ ni:dɪd ə stediʲ ɪŋkʌm/ 

James:      /aɪ si:m tə rɪmembə jə wər ɒfəd ə pɑ:t ɪn ə fɪlm bəʔ ðeɪ geɪv ɪʔ tə sʌmwʌn els/  /wɒʔ wəz ðæt ɔ:l əbaʊt/

Sandra:     /ðæts dʒʌs(t) ðə weɪʲ ɪt ɪz ɪn æktɪŋ/   /haʊʷ əbaʊʔ ju:/

James:       /əʊ seɪm əʊl(d) θɪŋ/   /helpɪŋ aʊʔ maɪ brʌðər ɪn ðə ʃɒp/

Sandra:     /haʊz tɪm/

James:      /faɪn/   /ɪt wəz ɪz bɜ:θdeɪ jestədeɪ/   /ðə pɑ:ti wəz lɑ:s(t) naɪt/   /aɪm nækəd/

Sandra:     /haʊʷ əʊld ɪz i naʊ/

James:      /hiz θɜ:ti/   /hiz nɒʔ hæpiʲ əbaʊʔ ðæt aɪ kᵊn tel jə/   /əʊ hɪəz ɑ: fu:d

Waitress:   /hu:z iz ðə lənjə/

James:      /ðæts maɪn/

Waitress:    /ən ðə su:p əv ðə deɪ fə ju/

Sandra:      /θæŋk ju/

James:       /səʊ jər ɪn vəpu:l naʊʷ ɑ:nt ju/   /wɒt ɪz ɪʔ laɪk

Sandra:      /ɪts kwaɪʔ naɪs ʌp ðɛː/   /aɪm gəʊɪŋ tə baɪʲ ən ju: flæt

James:       /wɒʔ kaɪnd əv flæt ə juʷ ɑ:ftə/

Sandra:      /tu: bedru:mz/   /ənd ə gɑ:dᵊn wəʔ bi naɪs/   /bəd ɪʔ kəʔ bi kwaɪt ɪkspensɪv/  /pɪti bɪkəz aɪ lʌv gɑ:dᵊnɪŋ/ 

James:       /jes aɪ rɪmembə ðæt/

Sandra:      /aɪ heɪʔ ðə flæt aɪv gɒʔ naʊ/   /ɪts fɑ: tu: smɔ:l/

James:       /ɪz ɪt/

Sandra:      /aɪ hævn(t) gɒt ɪnʌf ru:m fə…  eniθɪŋ rɪəli/  

James:       /raɪt/   /də jə wɒn(t) sʌmθɪŋ tə drɪŋk/   /aɪm ɪn ðə mu:ʔ fə səm waɪn/

Sandra:      /haʊ mʌtʃ ɪz ðə waɪn hɪə/ 

James:       /kwaɪʔ ri:zᵊnəbᵊl æʔtʃəli/   /ə lɑ:dʒ glɑ:s ɪz fɔ:kwɪd

Sandra:      /ʃᵊl wi hæv tu: lɑ:dʒ glɑ:sɪz ðen/ 

James:       /ðæʔ wəʔ bi naɪs bəʔ ðəz wʌn prɒbləm/   /aɪm draɪvɪŋ/ /

Sandra:      /lets dʒʌs(t) hæv smɔ:l ðen/ 

James:       /ku:l/

bottom of page