top of page

会話文:Be動詞の発音記号

Elision, intrusionなどをどう書いているかなどは、ここで使っている発音記号の表記方法についてのページを参考にしてください。Tonic syllableの位置などは解説が必要な部分もあるかもしれません。ご不明な点がございましたらレッスン時にご質問いただければ嬉しいです。

​以下の会話文の英語はこちらです。

  

James /dʒeɪmz/:  /wenwəzðəlɑ:s(t)taɪmɑɪsɔ:ju/ 

Sandra /sændrə/:   /jɪəzəgəʊ/

James:      /wɒtəjədu:ɪŋði:zdeɪz/  

Sandra:     /aɪmti:tʃɪŋəʔðədrɑ:məlɪdʒnaʊ/   /aɪni:dɪdəstediʲɪŋkʌm/ 

James:      /aɪsi:mtərɪmembəjəwərɒfədəpɑ:tɪnəfɪlmbəʔðeɪgeɪvɪʔtəsʌmwʌnels/

/wɒʔwəzðætɔ:ləbaʊt/

Sandra:     /ðætsdʒʌs(t)ðəweɪʲɪtɪzɪnæktɪŋ/   /haʊʷəbaʊʔju:/

James:       /əʊseɪməʊl(d)θɪŋ/   /helpɪŋaʊʔmaɪbrʌðərɪnðəʃɒp/

Sandra:     /haʊztɪm/

James:      /faɪn/   /ɪtwəzɪzbɜ:θdeɪjestədeɪ/   /ðəpɑ:tiwəzlɑ:s(t)naɪt/   /aɪmnækəd/

Sandra:     /haʊʷəʊldɪzinaʊ/

James:      /hizθɜ:ti/   /hiznɒʔhæpiʲəbaʊʔðætaɪkᵊnteljə/   /əʊhɪəzɑ:fu:d

Waitress:   /hu:zizðələnjə/

James:      /ðætsmaɪn/

Waitress:    /ənðəsu:pəvðədeɪfəju/

Sandra:      /θæŋkju/

James:       /səʊjərɪnvəpu:lnaʊʷɑ:ntʃu/   /wɒtɪzɪʔlaɪk

Sandra:      /ɪtskwaɪʔnaɪsʌpðeə/   /aɪmgəʊɪŋtəbaɪʲənju:flæt

James:       /wɒʔkaɪndəvflætəjuʷɑ:ftə/

Sandra:      /tu:bedru:mz/   /əndəgɑ:dᵊnwəʔbinaɪs/   /bədɪʔkəʔbikwaɪtɪkspensɪv/

/pɪtibɪkəzaɪlʌvgɑ:dᵊnɪŋ/ 

James:       /jesaɪrɪmembəðæt/

Sandra:      /aɪheɪʔðəflætaɪvgɒʔnaʊ/   /ɪtsfɑ:tu:smɔ:l/

James:       /ɪzɪt/

Sandra:      /aɪhævn(t)gɒtɪnʌfru:mfə… eniθɪŋrɪəli/  

James:       /raɪt/   /dəjəwɒn(t)sʌmθɪŋtədrɪŋk/   /aɪmɪnðəmu:ʔfəsəmwaɪn/

Sandra:      /haʊmʌtʃɪzðəwaɪnhɪə/ 

James:       /kwaɪʔri:zᵊnəbᵊlæʔtʃəli/   /əlɑ:dʒglɑ:sɪzfɔ:kwɪd

Sandra:      /ʃᵊlwihævtu:lɑ:dʒglɑ:sɪzðen/ 

James:       /ðæʔwəʔbinaɪsbəʔðəzwʌnprɒbləm/   /aɪmdraɪvɪŋ/ /

Sandra:      /letsdʒʌs(t)hævsmɔ:lðen/ 

James:       /ku:l/

bottom of page